KÖSTER Terms and Conditions

Opći uvjeti poslovanja, isporuke i plaćanja  

Uvjeti isporuke i plaćanja koji slijede važe za cjelokupni poslovni odnos s našim kupcima. Kupac ih obvezujuće prihvaća za postojeće kao i za sve buduće poslove. Svaki dogovor koji se razlikuje zahtjeva našu pismenu potvrdu. Kupac ne može učiniti važećima vlastite uvjete kupovine te oni ne mogu postati dio ugovora našom šutnjom ili isporukom robe.

I. Općenito

U daljnjem tekstu navedeni uvjeti isporuke i plaćanja važeći su za cjelokupno poslovanje, za sve kupce i poslovne partnere bez obzira da li je to na dokumentima posebno istaknuto. Kupac na njih pristaje kao obvezujuće u predmetnom ugovoru kao i u svim budućim poslovima. Promjene općih uvjeta su moguće samo s pismenom suglasnošću prodavatelja. Kupac ne može isticati vlastite uvjete kupovine. Isti također ne postaju sadržajem ugovora ni šutnjom prodavatelja, kao niti isporukom prodavatelja. Zadržavamo pravo promjena proizvoda zbog tehničkih poboljšanja i razvoja.

II. Ponuda i isporuka

1. Naše su ponude neobvezujuće.

2. Ukoliko smo spriječeni u pravovremenom ispunjenju ugovorne obveze zbog smetnji u pribavljanju, proizvodnji ili isporuci kod nas ili naših dobavljača, npr. zbog nedostatka energije, smetnji u prometu, štrajka, isključenja s rada, to se sukladno tome produžava rok isporuke, o čemu ćemo pisanim putem obavijestiti kupca.

3. Ukoliko je ispunjenje ugovora iz razloga navedenih u st. 2. u cijelosti ili djelomično onemogućeno, oslobođeni smo naše obveze isporuke.

4. O smetnjama sukladno st. 2, kao i nemogućnosti sukladno st. 3, kupca ćemo obavijestiti bez odgode, pisanim putem (npr. e-mail).

5. Zahtjevi kupca za naknadu štete zbog kašnjenja ili neispunjenja isporuke su isključeni, ukoliko nisu učinjeni namjerno ili uz grubi nemar. 

6. Ukoliko kupac kasni sa plaćanjem ranije isporuke ovlašteni smo zadržati isporuke, bez obveze naknade eventualno nastale štete.

7. Ovlašteni smo izvršiti djelomične isporuke.

III. Cijene


1. Cijene proizvoda u cjeniku izražene su u eurima (€) i ne uključuju porez na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost biti će obračunat na neto vrijednost računa po važećoj stopi na dan izdavanja računa. 
Cijene su važeće s paritetom FCO (skladište prodavatelja), roba utovarena na prijevozno sredstvo kupca.

2. Obračun će uslijediti sukladno cijenama važećima na dan isporuke.

3. Ukoliko iznimno izjavimo suglasnost sa povratom robe, zaračunavamo 20% neto vrijednosti robe kao pokriće naših troškova.  U načelu ne primamo povrat predmeta posebne izrade.

4. Cijene važe od datuma valjanosti, navedenog u cjeniku do izdavanja novog cjenika.
 Prodavatelj zadržava pravo da promjeni cijene bez prethodne najave. 
Kod avansnog plaćanja jamčimo cijene do isporuke plaćene robe.

IV. Plaćanje

1. Naručena standardna roba se plaća prije otpreme.
 Plaćanje se smatra izvršeno danom kada je novac sjeo na račun prodavatelja. Plaćanje izvršiti na slijedeći br. računa, IBAN: HR 44 2500 0091 1013 5628 0.

2. U slučaju zakašnjenja plaćanja, prodavatelj ima pravo kupcu zaračunati zakonske zatezne kamate i sve troškove, koji nastanu u vezi s naplatom potraživanja.
 Za nestandardnu robu avansno plaćanje je uvjet za isporuku robe.

3. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem jednog od računa prodavatelja, to cjelokupna potraživanja prodavatelja iz poslovnog odnosa odmah dospijevaju bez obzira na eventualni primitak sredstava osiguranja. Prodavatelj je nadalje ovlašten zatražiti plaćanje prije eventualne daljnje isporuke.

4. Ukoliko kašnjenje plaćanja nije uklonjeno niti unutar odgovarajućeg naknadnog roka, prodavatelj je ovlašten otkazati ugovor ili zatražiti naknadu štete zbog neispunjenja istog. Ovo osobito vrijedi za ugovorene, ali još neprovedene daljnje poslove.

5. Ukoliko prodavatelj sazna za činjenice iz kojih je vidljivo da kupac više nije kreditno/platežno sposoban, ovlašten je, unatoč ranije sklopljenim dogovorima, zahtijevati plaćanje prije isporuke robe. Kupac može, uz pristanak prodavatelja, pružiti sredstva osiguranja za otvorena potraživanja.

V. Pridržaj prava vlasništva

1. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do potpunog podmirenja računa i eventualnih zateznih kamata, proizišlih iz eventualnog nepravodobnog plaćanja robe.

2. Robu nad kojom prodavatelj ima pravo vlasništva, kupac je dužan pravilno skladištiti i zaštiti od štetnih utjecaja (vrijeme, požar, krađe itd.)
. U slučaju provedbe stečajnog postupka, postupka prisilne naplate ili likvidacije kupca, prodavatelj ima pravo vlasništva nad kupčevom imovinom u visini nepodmirenih računa za isporučenu robu i eventualnih zateznih kamata. Ako je podmirenje isporučene robe osigurano nekim sredstvom osiguranja (zadužnicom), pravo vlasništva prodavatelja nad isporučenom robom prestaje po uspješno provedenom unovčenju zadužnice.

3. Kupac smije robu na kojoj postoji pridržaj prava vlasništva prodati u redovitom poslovanju, ali isključivo uz pisano odobrenje Prodavatelja, pod uvjetima koji će tada biti ugovoreni.

4. Ukoliko postoje okolnosti navedene u ovoj točki, kupac na zahtjev prodavatelja mora osigurati pristup stvarima na kojima postoji pridržaj prava vlasništva, a koje se još nalaze u njegovom posjedu, proslijediti točan popis robe, izdvojiti robu te istu i predati prodavatelju ili drugoj osobi koju prodavatelj ovlasti.

5. Troškove ispunjenja ranije spomenutih obveza suradnje pri ostvarenju svih prava iz pridržaja prava vlasništva kao u svrhu primanja i skladištenja robe snosi kupac.

VI. Ambalaža i otprema

1. Standardna ambalaža je uključena u cijenu proizvoda a posebni zahtjevi vezani za ambalažirnje se posebno obračunavaju i predstavljaju poseban trošak za kupca.

2.  Zbrinjavanje ambalaže sa skladišta ili gradilišta kupca ne predstavlja trošak prodavatelja.

VII. Prijelaz rizika

1. Rizik prelazi na kupca čim roba napusti tvornicu ili skladište prodavatelja. Svaki transport, uključujući evetnualni povrat, provodi se na rizik i trošak kupca.

2. Pošiljke prodavatelja nisu osigurane od oštećenja u transportu.

VIII. Isporuka i reklamacije

1. Roba se isporučuje u izvedbi i stanju, u kakvom se obično nalazi kod prodavatelja u vrijeme isporuke. 
Isporuka standardne robe se vrši na paritetu FCO (skladište prodavatelja u Zagrebu), utovareno na prijevozno sredstvo kupca.

2. Kupac će isporuke prodavatelja provjeriti po primitku. U slučaju količinske reklamacije ili vidljivih vanjskih oštećenja, kupac je dužan prodavatelja izvijestiti najkasnije u roku tri (3) dana od dana preuzimanja robe, te dostaviti prodavatelju otpremnicu, komisijski zapisnik potvrđen od strane prijevoznika i foto zapis oštećene robe. Zakašnjelo prijavljeni nedostaci ne mogu biti osnova nikakvih potraživanja. Ukoliko je prijevoznika angažirao kupac primopredajno mjesto je na skladištu prodavatelja i naknadne reklamacije nisu moguće.

U slučaju skrivenih grešaka kupac se obvezuje prodavatelja obavijestiti odmah po otkriću, u protivnom gubi pravo reklamacije. Reklamaciji treba priložiti otpremnicu, račun, kontrolni list i točan opis greške, te prodavatelju omogućiti pregled reklamirane robe.
 Za sve situacije koje ovdje nisu propisane, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

3. Savjetovanja od strane suradnika prodavatelja ne oslobađaju kupca obvevze vlastite provjere podobnosti proizvoda za namijenjenu svrhu. U ostalome su savjeti o primjeni te tehnički savjeti od strane suradnika prodavatelja, upute za preradu, informacije o korištenju itd. samo opće smjernice te ne uspostavljaju nikakav ugovorno-pravni odnos niti sporednu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Iz takvih djelatnosti ne nastaje jamstvo.

4. Obveza jamstva za proizvode prodavatelja ne postoji ako je kupac poduzeo izmjene na isporučenoj robi ili ako kupac nije neodgodivo ispunio naš zahtjev za povratom reklamiranog predmeta. Kupac je s ovakvim materijalom dužan postupati tako da se ne oštećuje.
 Obveza jamstva također ne postoji ukoliko naši računi nisu u potpunosti podmireni unutar ugovornog roka plaćanja. Reklamacija dijela ukupno isporučene količine robe kupcu ne daje pravo ne plaćanja ostalog dijela robe, koja nije predmet reklamacije.

5. Pri reklamacijama kvalitete je za naknadnu provjeru dovoljno predati uzorak.

6. Duža obveza jamstva usluga vrijedi kao obvezujuća za nas, ukoliko smo je pisanim putem potvrdili. U slučaju da takav način produženog jamstva postoji, postoji samo mogućnost za zamjenu neispravnih materijala, no ne i naknadu troškova i naknadnu štete. Ukoliko priznamo nedostatak prodavatelj će besplatno naknadno isporučiti ispravan materijal ili će vratiti tada plaćenu kupovnu cijenu bez sporednih troškova poput vozarine isl.

7. Svi drugi zahtjevi, uključujući zahtjeve za naknadu štete, od strane kupca prema prodavatelju zbog isporuke manjkave robe, su isključeni. Ukoliko iz bilo kojeg razloga unatoč tome u obzir dođe naknada štete, to kao najviši iznos vrijedi pravo na kupovnu cijenu potrošene količine.

IX. Ostali zahtjevi za naknadu štete


Drugi zahtjevi za naknadu štete kupca prema prodavatelju – iz bilo kojeg pravnog razloga – su isključeni, ukoliko nas se ne tereti za namjeru ili grubi nemar.

X. Učinak

Ukoliko pojedini od ovih uvjeta – iz bilo kojeg razloga – ne budu primjenjeni, to ne utječe na valjanost preostalih uvjeta.

XI. Sudska nadležnost

Sve sporove kupac i prodavatelj će rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

 

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America